10 Toes of the World

oktober 20, 2009

Politieke machten en het streven naar één Wereldregering

POLITIEKE MACHTEN

In het schema POLITIEKE MACHTEN staan de belangrijkste organisaties vermeldt die de dienst in de internationale politiek uitmaken.

één Wereldregering

Het politiek, economisch en militair machtigste land ter wereld is nog steeds de Verenigde Staten van Amerika. In dit land wordt grotendeels de Nieuwe Wereldorde voorbereid. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren maken duidelijk wie de macht in de wereld heeft.

Amerika is een democratie, maar wordt geregeerd door een zeer machtige en zeer rijke elite die zijn machtsbasis voornamelijk in het oosten van Amerika heeft, de zg. Eastern Establishment. Deze politieke elite is zo hecht verbonden, dat men kan stellen dat er hoogstens een paar duizend mensen in de Verenigde Staten de touwtjes in handen hebben. Deze paar duizend mensen zijn nazaten van machtige aristocratische families die oorspronkelijk uit Groot-Brittannië stammen. De twee politieke partijen die het in Amerika om de beurt het voor het zeggen hebben maken deel uit van deze machtige elite en zijn in feite twee tentakels van hetzelfde monster.

In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze elite die niet alleen het land regeert, maar ook de media beheersen en het leger, het onderwijs, de banken, de handel en industrie. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen van het land. Het onderzoek richt zich o.a. op deze Amerikaanse en Britse elite, omdat deze twee centra samen een transoceanisch machtsnetwerk vormen die de wereldpolitiek dirigeren.

INTERNATIONALISERING

De belangrijkste organisatie die in aanmerking komt om de Nieuwe Wereldorde te vestigen, is de VN. Amerika is de grootste financiële ondersteuner van de VN.

De nationale staat zal de komende decennia steeds meer van zijn soevereiniteit moeten inleveren ten gunste van boven de staten agerende politieke eenheden. Er is steeds meer sprake van regionale integratie en mondiale samenwerking. De afzonderlijke organen van de VN zullen in de toekomst steeds meer bevoegdheden krijgen.

MILIEURADICALISME

Veel milieugroeperingen zijn de afgelopen jaren in radicaal vaarwater terechtgekomen. Hun gedachtegoed sluit steeds meer aan bij een heidense variant van het christendom, waar gesproken wordt over milieuzondaars en verering van de Gaia, Moeder Aarde. Er wordt wel eens gesproken over een groene religie in wording.
De truc is het verkopen van angst. Angst voor het slechter wordende milieu.
De redders van de aarde, de milieugroeperingen, staan klaar om de oplossing te bieden.
Periodiek verschijnende rapporten van de Club van Rome versterken dit angstgevoel in grote lagen van de bevolking. Dat uit deze doomsday scenario’s door anderen politieke munt wordt geslagen en weer nieuwe subsidies worden losgepeuterd, daar staan velen niet bij stil.

INLICHTINGEN- EN GEHEIME DIENSTEN

In november 1963 werd de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy vermoord. Dertig jaar lang hebben de media de wereld wijs gemaakt dat Lee Harvey Oswald de moordenaar van Kennedy is geweest.
Inmiddels is duidelijk geworden dat niet één, maar waarschijnlijk twee of drie moordenaars in het spel geweest zijn, een complot dus. Een complot op het hoogste niveau van de Amerikaanse politiek. Een complot, georganiseerd door de afdeling Black Ops van de CIA, top officieren van het leger en uitgevoerd door de mafia en criminele anti-Castro aanhangers. Allen hadden bij de moord op Kennedy hetzelfde belang.

De moord op Kennedy is één van de meest sinistere politieke moorden van de vorige eeuw geweest, waarbij ook regeringsinstanties geprobeerd hebben het officiële onderzoek naar de moord op Kennedy te vertragen, tegen te werken en de schuldigen vrijuit te laten gaan. In de afgelopen veertig jaar zijn reeds meer dan honderd getuigen vermoord.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat hebben toegegeven dat er sprake was van een complot en dat Lee Harvey Oswald waarschijnlijk niet eens geschoten heeft, maar gebruikt is als zondebok. Hoe het ook zij, indien bewezen wordt dat een Amerikaanse president vermoord is door de CIA en de mafia, dan is deze moord en de organisatie van deze moord een duidelijk voorbeeld hoe een groep samenzweerders de politiek naar hun hand hebben kunnen zetten.

Zouden dergelijke samenzweringen op het hoogste staats- en regeringsniveau in de toekomst uitgesloten zijn? Is iets dergelijks in andere landen denkbaar? Gaat bovendien achter elke staatsgreep niet een complot schuil?
Hoeveel duizenden staatsgrepen hebben er in de loop van de geschiedenis niet plaatsgevonden?

Over inlichtingendiensten en geheime diensten zijn al vele bibliotheken volgeschreven en het aantal websites dat informatie over deze diensten bevat, is inmiddels niet meer bij te houden.
Organisaties die achter de schermen werkzaam zijn en wiens praktijken het daglicht vaak niet kunnen velen, hebben de neiging om zich boven de wet te stellen.
Uit talloze publicaties blijkt dat inlichtingen en geheime diensten iedere keer betrokken zijn bij schandalen.
Financiering van links en rechts terrorisme, witwaspraktijken, uitvoeren van staatsgrepen, politieke subversie, het tegen elkaar uitspelen van rivaliserende politieke groeperingen (verdeel en heerspolitiek), internationale wapen en drugshandel, het bewapenen van twee elkaar bestrijdende partijen binnen een land, manipulatie van verkiezingen, politieke moord, afpersing, samenzwering en samenwerking met de georganiseerde misdaad. Er is bijna geen inlichtingen of geheime dienst in de wereld die zich daaraan niet heeft schuldig gemaakt.

Het feit dat inlichtingendiensten gebruik maken van de meest hoogwaardige technologieën die onder meer gebruikt worden voor wereldwijde afluistercampagnes (Echelon) en het feit dat deze praktijken steeds minder door nationale parlementen aan banden worden gelegd, is in hoge mate verontrustend. Is dit een stap naar de totalitaire staat van ‘Big Brother is Watching You?’

Het ondersteunen en financieren van dictaturen en linkse of rechtse terroristische groeperingen op een moment dat dat politiek opportuun is, heeft grote risico’s. Deze campagnes kunnen zich als een ‘monster van Frankenstein’ tegen de staat keren, c.q. Amerika.
Wij denken hierbij aan het ondersteunen van Osama Bin Laden, de voormalige Afghaanse Taliban, Pinochet, Mobutu, Slobodan Milosevic, Saddam Hoessein en tal van andere moordenaarsregiems die door Amerika ruimhartig van het nodige dollars en het gewenst schiettuig zijn voorzien.

Zie voor deze laatste informatie onderstaande film.

De dreiging van het (moslim)terrorisme is vaak aanleiding om de bestaande antiterrorisme wetgeving nog aan te scherpen. De burgers in Amerika en andere landen hebben dit aan den lijve ondervonden.
Opmerkelijk genoeg is dit ook voor de overheid aanleiding om de bestaande wetgeving inzake vrijheid van godsdienst onder de loep te nemen. Een ontwikkeling die christenen zeer moet verontrusten, te meer daar de overheid steeds meer antichristelijke trekken krijgt.
De overheid krijgt zodoende steeds meer greep op het privé-leven van de burger.

PRIVACY

De privacy van het individu wordt in toenemende mate bedreigd door de ontwikkelingen in de technologie. Koppeling van computerbestanden, videocamerabewaking, DNA-databanken, gecentraliseerde registratiesystemen en de opmars van het plastic geld dat overal elektronische sporen nalaat, maakt de burger volledig transparant. Overheids- en semi-overheidregistraties kunnen een bijna volledig beeld van de individuele burger samenstellen.
Sommige direct marketing bedrijven kunnen met een druk op de knop een volledige beschrijving geven van een woonplaats, een woonwijk of een straat. Zeg mij uw postcode en ik zeg u wat voor persoon u bent.

DE COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (C.F.R.), HET ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS (RIIA) EN DE TRILATERALE COMMISSIE (TC)

Er bestaat een groot aantal adviesorganen en zg. denktanks die direct of indirect hun invloed op de politiek uitoefenen. Een van deze organen in Amerika is de Council on Foreign Relations (CFR).
In elk land bestaat er overigens een scala van denk tanks van allerlei politieke kleur die de regering adviseert en daarmee politieke invloed op het besluitvormingsproces heeft.

De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht, naar voorbeeld van het Britse Royal Institute of International Affairs (RIIA).
De CFR heeft zijn machtsbasis gevormd na de Tweede Wereldoorlog. Dit orgaan met ongeveer 2000 leden, geeft adviezen inzake het buitenlandse beleid van Amerika, maar er is een overvloed aan feiten dat de CFR zelf aan de touwtjes trekt.
Een van de invloedrijkste personen van de CFR is David Rockefeller die in 1973, samen met Zbigniew Brzezinski, de toenmalige veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, de Trilaterale Commissie heeft opgericht.

De verwevenheid van de CFR met de bankwereld, met de Amerikaanse politiek en met het bedrijfsleven is zeer omvangrijk. In het bestuur van de grootste banken zitten de leden van de CFR. Dit geldt eveneens voor de grootste oliemaatschappijen in de wereld, de media en de belangrijkste internationaal opererende multinationals.

De Britse pendant van de CFR is het Royal Institute for International Affairs wat een soortgelijke functie uitoefent in Engeland.
Het RIIA geeft tal van publicaties uit, bedoeld om de publieke opinie te vormen. Het RIIA wordt gesponsord door kapitaalkrachtige organisaties in het Britse en Amerikaanse bedrijfsleven. Net als de CFR heeft het RIIA nauwe contacten met inlichtingendiensten.

Het RIIA is opgericht door Cecil Rhodes, een Britse kolonist die een universele visie had met betrekking tot de inrichting van een toekomstige wereldsamenleving. Alle belangrijke economische hulpbronnen moesten in de handen van de Britse koloniale elite blijven.

In de vroegere Britse kolonies bestaan filialen van het RIIA, hetgeen er op wijst dat het RIIA vroegere machtsposities tracht te behouden. Ook de vrijmetselarij in de voormalige kolonieën, die bijna zonder uitzondering een creatie was van Britse kolonialisten, maakt deel uit van de heersende elite.
Een van de directeuren van het RIIA is Lord Carrington, ex-NAVO topman en ex- voorzitter van de Bilderberg conferenties. Ook nauwe verbondenheid met het Britse koningshuis is een feit.

ANDERE POLITIEKE DENKTANKS

Een aantal andere belangrijkste denktanks in Amerika die grote invloed hebben op het regeringsbeleid zijn de conservatieve Heritage Foundation, de Rand Corporation dat gelieerd is met de Amerikaanse luchtmacht, het Woodrow Wilson Center, de Carnegie Endowment for International Peace, en het Center for Strategic and International Studies (CSIS) van de Georgetown University, het Carter Center, het Hoover Institution, het Brookings Institution en het Aspen Institute.
De meeste denktanks zijn verbonden met of ondersteunen hetzij de Democraten, hetzij de Republikeinen. Zij ontvangen veel geld van het Amerikaanse bedrijfsleven. In het bestuur van deze organisaties zitten leden van de CFR en andere top regeringsinstanties.
Al deze denktanks vormen een schier onontwarbaar netwerk van politieke en financiële belangen, een spinnenweb van formele en informele relaties.

Het Rockefeller imperium is inmiddels legendarisch te noemen. Deze familie behoorde en behoort tot de rijkste bankiersfamilie in de wereld. Naast de vele humanitaire, sociaal-economische, culturele en politieke projecten die georganiseerd en gefinancierd worden door een groot aantal Rockefeller ondernemingen, hebben leden van deze familie een verregaande invloed op het buitenlands beleid van Amerika.

De Rockefeller Foundation, bijvoorbeeld, ondersteunt financieel de Wereldraad van Kerken. Op zijn beurt worden de Rockefellers weer gesponsord door het internationale bedrijfsleven en Amerikaanse banken. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Rockefellers de belangrijkste promotors geweest van de oprichting van de Verenigde Naties.
Leden van de Rockefeller familie reizen vele landen af om regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. David Rockefeller is decennialang stamgast op de Bilderberg conferenties.

De afgelopen jaren zijn diverse leden van de Rockefeller familie zich voor de New Age gedachte(n) gaan interesseren. Zelfs zo, dat enkele leden de New Age filosofieën binnen de Verenigde Naties krachtig stimuleren.

In Engeland heeft elke politieke partij, net als in Amerika, Duitsland en Frankrijk zijn eigen denktank. In Duitsland heet de denktank van de CDU de Konrad Adenauer Stiftung, van de CSU de Hanns Seidel Stiftung, van de SPD de Friedrich Ebert Stiftung en van de FDP de Friedrich Naumann Stiftung. De belangrijkste denktank van Labour in Engeland is de Fabian Society. Deze denktanks hebben het karakter van politieke lobbyclubs. Hun publicaties trachten het regeringsbeleid te beïnvloeden en te veranderen.
In de diverse besturen van deze lobbyclubs vindt men de leden van ’s lands politieke elite terug.

Daarnaast bestaan er in deze en andere landen tal van informele clubs en sociale verenigingen, zoals herensociëteiten en men’s clubs, waar de leden van de elite elkaar ontmoeten en waar, ver van de democratische procedures zoals die gelden in de politiek, men ‘onder ons is’, zaken worden gedaan en politieke deals worden voorbereid. Een berucht voorbeeld is de jaarlijkse bijeenkomst van de Bohemian Club die ten noorden van San Francisco ver van de bewoonde wereld plaatsvindt.

BILDERBERG CONFERENTIES

Naast de CFR en de Trilaterale Commisie is er ook nog een ander orgaan dat heimelijk tracht de wereldpolitiek te beïnvloeden. Dit zijn de jaarlijkse Bilderberg conferenties die op een geheime plek ergens in Europa of Amerika worden gehouden.
Deze conferenties die in 1954 door Prins Bernhard zijn opgericht, zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale vergaderingen waar door toppolitici, topindustrieëlen en mediavertegenwoordigers beslissingen worden genomen waarop de nationale parlementen geen invloed hebben. De pers wordt niet toegelaten. Journalisten die proberen een glimp op te vangen van het gebeuren worden resoluut weggestuurd. Officieel heet het dat politici op een informele wijze met elkaar om kunnen gaan zonder het storende oog van de internationale pers. Maar in de wandelgangen worden er wel degelijk zaken besproken die pas later politiek resultaat opleveren.
De deelnemerslijsten zijn te raadplegen op internet. Vele Amerikaanse leden van de Bilderberg conferenties zijn ook lid van de CFR. De huidige erevoorzitter van de Bilderberg conferentie is Etienne Davignon, die ook lid is van de European Round Table of Industrialists en tot voor kort een belangrijke positie binnen de Europese bestuursmoloch vervulde.

Bron:  Het Katholiek Nederlands Persbureau

Advertenties

1 reactie »

  1. Prima artikel. Bedenk wel dat we veel van de Bohemian Club weten via Alex Jones, en deze man is niet betrouwbaar. Indien iemand geinteresseerd is, ik heb een aantal jaren geleden een aantal boeken (bestemd voor members van deze club) weten te bemachtigen, sommige meer dan 100 jaar oud. Ik wil ze wel verkopen, maar liefst aan mensen die het willen gebruiken in hun research of iets dergelijks.

    Reactie door Amsterdam_1602 — oktober 26, 2009 @ 17:07 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: