10 Toes of the World

augustus 18, 2009

Nazi Obama wil gedwongen abortussen en sterilisaties

Obama’s topadviseur “Wetenschap” wil gedwongen abortussen en sterilisaties
John Holdren vindt kleine kinderen geen menselijke wezens – ‘Steriliserend middel aan drinkwater toevoegen’

John-P. Holdren

John P. Holdren

John Holdren, door Obama aangewezen als het nieuwe hoofd van de afdeling Wetenschap & Technologie van het Witte Huis, is voorstander van het uitvoeren van gedwongen abortussen, massale sterilisaties van de bevolking en het opzetten van een ‘transnationale Planetaire Regering’. Overdreven? Een hoax? Bepaald niet, want Holdren schreef deze voornemens al in 1977 in het boek ‘Ecoscience’, waar hij co-auteur van was. Opnieuw hard bewijs dat de regering van Barack Obama precies op het spoor zit van voormalig Nazi-Duitsland.

Ecoscience- John P. Holdren

Het boek: “Ecoscience”

Informeel gesproken bezet John Holdren nu de positie van ‘Wetenschaps Tsaar’. Hij is aangewezen door Barack Obama om leiding te geven aan Amerika’s nieuwe wetenschappelijke en technologische beleid. Een beleid, dat zoals al vaker is gebleken, gericht is op het uiteindelijk massaal legaal afslachten van ongeboren kinderen, ouderen en ongeneeslijk zieken, een forse vermindering van de (wereld-)bevolking en een totale ontmanteling van de soevereintiteit van de VS en alle andere landen ten gunste van een één-wereld regering.

Bewijs? Ja zeker. Kijk maar eens naar deze passages uit het gewraakte boek:

Pag.837: Het is inderdaad gebleken dat wetten om de bevolking gedwongen te controleren, zelfs wetten die gedwongen abortussen mogelijk maken, onder de huidige Grondwet te handhaven zijn op het moment dat de bevolkingscrisis ernstig genoeg is geworden om een bedreiging te vormen voor de maatschappij.

‘Het is inderdaad gebleken,’ schrijft Holdren. Door wie? Door hemzelf natuurlijk, en door zijn beide co-auteurs Paul Ehrlich en Anne Ehrlich. Uit latere passages blijkt dat Holdren het beklagenswaardig vindt dat de meeste mensen de invoering van dergelijke wetgeving niet nodig vinden. Hij was er echter toen al van overtuigd dat er een ‘bevokingscrisis’ heerst, en dat deze een ‘gevaar’ vormt voor de maatschappij.

Pag.786: Een manier is… er op te staan, dat alle onwettige babies gedwongen geadopteerd moeten worden, vooral de kinderen van minderjarigen, die over het algemeen niet in staat zijn om zelf voor hun kind te zorgen. Als een alleenstaande moeder echt haar baby wil behouden, dan kan ze verplicht worden om een adoptieproces te doorlopen, zodat ze kan laten zien dat ze voor haar kind kan zorgen. Dit adoptieproces zou voor alleenstaanden moeilijker moeten zijn dan voor getrouwde stellen… Het zou zelfs mogelijk zijn om alleenstaande zwangere vrouwen te verplichten om te trouwen of een abortus te ondergaan, wellicht als alternatief voor adoptie…

Laat u niet van de wijs brengen door de eufemistische manier waarop Holdren dit schrijft, alsof het slechts een normale en bureaucratische maatregel isom vrouwen van hun kinderen te beroven, of deze nu al geboren zijn of niet. De kille, totaal gevoelloze manier waarop Holdren in het boek dit soort draconische maatregelen voorstelt, is slechts te vergelijken met notoire psychopatische Nazi-wetenschappers als bijvoorbeeld Josef Mengele.

Pag.787-8: Een idee dat veel mensen meer afschrikt dan voorstellen voor gedwongen voortplantingscontrole is het toevoegen van een steriliserend middel aan het drinkwater of het voedsel. Hier zouden inderdaad een aantal zeer moeilijke politieke, wettelijke en sociale vragen over komen, om maar niet te spreken over de technische problemen. Een dergelijk steriliserend middel bestaat nog niet en wordt ook nog niet ontwikkeld. Om geaccepteerd te kunnen worden zou het aan een aantal strenge voorwaarden moeten voldoen: het moet volkomen effectief zijn, ondanks de zeer verschillende hoeveelheden die individuen binnen zullen krijgen, en ondanks de verschillende mate van vruchtbaarheid en gevoeligheid van individuen; het moet gevrijwaard zijn van gevaarlijke en onplezierige bijwerkingen, en het moet geen effect hebben op leden van de andere sekse, kinderen, ouderen, huisdieren en vee.

Opnieuw maakt Holdren hier een uiterst klinische analyse; alsof er geen enkel ethisch en moreel bezwaar zou zijn om zelfs maar te bedenken om een steriliserend middel aan het drinkwater en eventueel ook het voedsel toe te voegen. En zo iemand met een dergelijk onvoorstelbaar gebrek aan ethisch besefheeft Barack Obama nu aan het hoofd gesteld van het Wetenschappelijke beleid van zijn regering.

Pag.786-7: Een programma om vrouwen na hun tweede of derde kind te steriliseren zou, ondanks de relatief moeilijkere operatie dan vasectomie, eenvoudiger in te voeren zijn dan te proberen om mannen de steriliseren… De ontwikkeling van een lang werkende steriliserende capsule die onder de huid kan worden geimplanteerd en verwijderd kan worden als een zwangerschap gewenst is, biedt aanvullende mogelijkheiden voor gedwongen voortplantingscontrole. De capsule kan tijdens de puberteit worden geimplanteerd en mag met officiële toestemming verwijderd worden voor een gelimiteerd aantal geboortes.

‘Met officiële toestemming’. John Holdren wil een maatschappij waarin de overheid totale controle heeft over de voortplanting. De regering gaat wat hem betreft niet alleen bepalen OF en WANNEER iemand een kind mag krijgen, maar ook HOEVEEL. Laten deze ideën nu precies zijn opgenomen in Obama’s gezondheidszorgplan, dat op het punt staat om ingevoerd te worden.

Pag.838: Als sommige individuen bijdragen aan het sociale verval door teveel kinderen te produceren, en als de nood dringend is, dan kunnen ze wettelijk verplicht worden om hun voortplantingsverantwoordelijkheid te nemen -net zoals ze verplicht kunnen worden om hun consumptieverantwoordelijkheid te nemen- vooropgesteld dat hen geen gelijkwaardige bescherming wordt onthouden.

Als de overheid vind dat u, vanwege door HEN bepaalde redenen, niet voldoende bijdraagt aan de maatschappij, dan kunt u dus verplicht worden tot gedwongen sterilisatie en abortus. De andere mogelijk uitleg van deze passage is net zo schokkend, namelijk dat Holdren stelt dat iedereen die teveel kinderen produceert, bijdraagt aan het sociale verval van de maatschappij.

Pag.838: In de huidige wereld is het aantal kinderen in een gezin een zaak van grote publieke zorg. De wet reguleert andere zeer persoonlijke zaken, bijvoorbeeld dat niemand met meer dan één persoon tegelijkertijd getrouwd mag zijn. Waarom zou de wet dan niet iemand mogen verbieden om meer dan twee kinderen te krijgen?

Waarom? Misschien omdat iedereen -ook wettelijk- de baas is over zijn eigen lichaam? Is dat ook niet het credo van de pro-abortusbeweging, die zo sterk door Obama wordt gepromoot? Baas in eigen buik? Maar dat geldt klaarblijkelijk alleen voor degenen die een abortus willen plegen, en niet voor degenen die een kind willen krijgen – over een doodscultuur gesproken!

Een Planetaire Regering met een eigen gewapende macht
Pag.942-3: Wellicht kunnen deze intstellingen, samen met de UNEP en de VN bevolkingsinstellingen, uiteindelijk opgaan in een Planetaire Regering – een soort internationaal superagentschap voor bevolking, hulpbronnen, en het milieu. Zo’n alomvattende Planetaire Regering zou de ontwikkeling, het bestuur, de milieubescherming, en de verdeling van ALLE natuurlijke hulpbronnen, ‘schoon’ of niet-schoon, kunnen controleren, in ieder geval als er sprake is van internationale implicaties. Zo zou deze Regering de macht hebben om de vervuiling in niet alleen de atmosfeer en de oceanen te controleren, maar ook in zoetwaterbronnen zoals rivieren en meren, die internationale grenzen overschrijden of die uitmonden in oceanen. Deze Regering zou ook het logische centrale agentschap zijn om alle internationale handel te regulieren… inclusief al het voedsel op de internationale markt.

De Planetaire Regering zou zelfs de verantwoordelijkheid gegeven kunnen worden voor het optimale bevolkingaantal voor de wereld en voor iedere regio, en tevens als scheidsrechter optreden bij het verdelen van de ‘quota’ voor ieder land binnen hun regionale grenzen. De controle voor de bevolkingsgrootte zou wellicht de verantwoordelijkheid van ieder land blijven, maar de (Planetaire) Regering zou bepaalde macht moeten hebben om de overeengekomen limieten af te dwingen.

Het is duidelijk: de gedwongen abortussen en sterilisaties zullen moeten worden afgedwongen door een één-wereld regering. Wat er voor nodig is om zo’n Planetaire Regering te installeren, schrijft Holdren op.

Pagina 917: ‘Als dit bewerkstelligt kan worden, dan kan de veiligheid bewaakt worden door een gewapende internationale organisatie, het wereldwijde equivalent van een politiemacht. Veel mensen hebben dit als doelstelling erkend, maar de manier om dit te bereiken blijft vooralsnog duister in een wereld waar de verdeeldheid juist groter lijkt te worden. De eerste noodzakelijke stap omvat het deels overgeven van de soevereiniteit aan een internationale organisatie.

De Planetaire Regering moet volgens Holdren dus de beschikking krijgen over een gewapende macht en kunnen optreden als een internationale politiemacht. Zoals we al zagen zal deze politiemacht de economie en de bevolking van ieder land gaan controleren, en de regels van de Planetaire Regering desnoods met geweld mogen afdwingen.

Zijn de plannen van Holdren misschien bedoeld voor de verre toekomst? In 1977 schrijft hij dit:

Pag. 944: De mensheid kan het zich niet veroorloven om in de rest van de 20e eeuw verder aan te modderen; de risico’s zijn te groot, en er staat teveel op het spel. Dit zou wel eens de laatste mogelijkheid kunnen zijn om ons eigen lot en dat van onze nakomelingen te bepalen. Als we niet kiezen, of de verkeerde keuzes maken, dan kan dat leiden tot een catastrofe. Het moet echter nooit vergeten worden dat de juiste keuzes kunnen leiden naar een veel betere wereld.

Hieruit blijkt niet alleen dat Holdren zijn plannen zo snel mogelijk ingevoerd wilde zien, maar ook dat zijn zogenaamd ‘wetenschappelijke’ verwachtingen volkomen inaccuraat zijn gebleken. Ja, in verhouding tot de middelen die aangewend worden om de wereldbevolking te voeden en te onderhouden, is er sprake van ‘overbevolking’. Maar dat komt hoofdzakelijk omdat de regeringen andere prioriteiten stellen (bijvoorbeeld Defensie). De Aarde biedt voldoende ruimte en mogelijkheden om twee keer zoveel mensen als nu van alle noodzakelijke levensbehoeftes te voorzien.

Gelukkig hebben de overheden toen niet naar Holdrens krankzinnige ideeën geluisterd. Maar helaas, tegenwoordig worden dit soort gedachtes door steeds meer mensen niet meer zo schokkend gevonden. De Tweede Wereldoorlog raakt steeds verder in de vergetelheid, mede getuige het feit dat Obama’s gezondheidsplan exact dezelfde voorstellen bevat als de programma’s van de Nazi’s in de jaren ’30 in Duitsland, die eveneens aanvankelijk werden gepresenteerd als ‘nobel’, maar uiteindelijk uitmondden in de meest gruwelijke vormen van genocide.

Kleine kinderen zijn geen menselijke wezens
In 1973 was Holdren al eens eerder als co-auteur verbonden aan een andere publicatie, getiteld ‘Human Ecology: Problems en Solutions’. In hoofdstuk 8 (pagina 235), geeft Holdren zijn definitie van menselijk leven:

‘Als de foetus de mogelijkheid wordt gegeven zich voor de geboorte goed te ontwikkelen, en in de cruciale jaren na de geboorte vroege essentiële socialiserende ervaringen en voldoende voedsel wordt gegeven, dan zal deze zich uiteindelijk tot een menselijk wezen ontwikkelen’.

Met andere woorden: Holdren vindt dat kinderen in de eerste jaren NA hun geboorte nog niet in aanmerking komen voor de benaming ‘menselijk wezen’. De implicaties hiervan zouden zowel verstrekkend als gruwelijk kunnen zijn: als een peuter in zijn ogen nog niet als menselijk wezen kan worden beschouwd, bezit ‘het’ dus ook geen rechten, en kan de overheid er in feite mee doen wat het wil. Waarom anders zoiets krankzinnigs beweren?

Het zou aannemelijker zijn als dit alles geschreven zou zijn door een veroordeelde psychopatische massamoordenaar. Nogmaals: het betreft echter Obama’s eigen Wetenschaps-Tsaar, die nu in de positie is om in de VS dit soort anti-menselijke plannen stap voor stap in te voeren.

Voor de twijfelaars
Allereerst: het boek bestaat echt; volg deze link, of deze, er is genoeg bewijs van. Om te laten zien dat de uitspraken niet uit hun verband zijn gerukt, zijn er hele pagina’s van het boek ingescand en gepubliceerd. Het feit dat Holdren ‘slechts’ co-auteur zou zijn is geen argument; als je je naam op een boek laat zetten, dan ben je medeverantwoordelijk voor de inhoud.

Misschien dat hij zijn ideeën ondertussen gewijzigd heeft? Waarschijnlijk niet. Totdat het boek opnieuw in de publiciteit kwam, had Holdren zich nog nooit gedistantieerd van de inhoud. Nadat de zaak echter in juli 2009 in de media kwam, haastten het Witte Huis en John Holdren zich met een verklaring, dat zij niet achter de doelstellingen staan die beschreven worden in het boek ‘Ecoscience’.

Holdren liet de verklaring echter over aan een woorvoerder; de enige woorden die hij er, na een aantal vragen van senator David Vitter, zelf over kwijt wilde, was dat hij enigszins was teruggekomen op een andere verklaring die hij in de jaren ’70 maakte ten aanzien van door de overheid gecontroleerde bevolkingsaantallen. Hij uitte zich in zeer vage termen en zij alleen ‘nee’ op de vraag of hij nog steeds dacht, dat de overheid in staat moet zijn om het optimale bevolkingsaantal te bepalen.

Bepaal zelf of u dit geloofwaardig vindt. Natuurlijk antwoordde Holdren niet zoiets als ‘Ja, ik denk dat er minstens 100 miljoen Amerikanen moeten verdwijnen.’ Holdren nam tevens helemaal niets terug van zijn in ‘Ecoscience’ geschreven ideeën over gedwongen abortussen en sterilisaties. Merk tevens op dat Holdren alleen ‘nee’ zei op het controleren van het optimale bevolkingsaantal; het principe van het controleren van de bevolkingsaanwas heeft hij hiermee geenszins ingetrokken.

Hoe zou dat ook kunnen, aangezien de door Obama voorgestelde nieuwe gezondheidszorgwetgeving hier zowel impliciet als expliciet alle ruimte voor gaat geven. Lees het artikel ‘Obama wil overheid totale macht geven over leven en dood’ (30 juli) er maar eens op na.

Niet alleen gaan de Nazi’s met de regering Obama op herhaling, ook de massale, doelbewust ontkenning van het grootste deel van de bevolking is helaas identitiek aan de houding van de meeste mensen in de jaren ’30 – niet alleen in de VS, maar ook in Nederland en daarbuiten. Wel raken langzamerhand steeds meer mensen ervan overtuigd -waaronder ikzelf- dat Obama’s plannen -mits niet tijdig gestopt- er uiteindelijk toe zullen leiden dat vergeleken bij hem zowel Adolf Hitler als Josef Stalin als onschuldige schooljongetjes in de geschiedenisboeken zullen verdwijnen.

Bron: Politics.be

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: