10 Toes of the World

maart 16, 2009

Eurocratie introduceert de doodstraf opnieuw in Europa, (In het geheim).

beware

Auteur: Maurizio Blondet

Een ernstige bedreiging hangt over onze hoofden: het Europees Handvest, zonder dat iedereen zich er bewust van is, staat doodstraf „in het geval van oorlog, wanorde, opstand” toe. Een dunne scheidingslijn scheidt burgers van terroristen die `verdienen om te hangen’. Het Verdrag van Lissabon wordt krachtig opgelegd ook in Ierland, wat het alleen toestaat als het een referendum gepasseerd heeft, maar het lijkt of alles reeds voorbereid wordt.

author-maurizio-blondet

Auteur: Maurizio Blondet

Vertaald door: Mary Rizzo

De doodstraf wordt niet gebruikt in enige Europese natie. Maar nu, staat elk één van hen zonder het te weten op het punt van introductie – of zonder er iets over te zeggen – eenvoudig wegens het feit van de bekrachtiging van het Verdrag van Lissabon, de zogenaamde Europese Grondwet. Deze informatie werd vermeld door Helga Zepp-Larouche (de vrouw van Lyndon), die zelf door een welbekende groep van Duitse en Oostenrijkse wetsdeskundigen (1) werd geïnformeerd.

Één van hen, Professor Albrecht Schachtschneider, één van de vier deskundigen die een beroemd exposé tegen het Verdrag van Maastricht schreef, verklaarde hoe de doodstraf in stilte opnieuw zal worden geïntroduceerd. Het wordt niet aangehaald in de tekst van het verdrag, maar in een voetnoot.

Ja, dat is juist, zij die het Verdrag van Lissabon goedkeuren, keuren tegelijkertijd ook het Handvest van de Europese Unie van Fundamentele Rechten goed. Het handvest kondigt aan dat de doodstraf wordt afgeschaft, maar anderzijds leidt het naar een specifieke voetnoot waarin het wordt geschreven: „Behalve in het geval van oorlog, rellen, omwenteling“. Deze uitdrukking stelt een uiterst ernstige wettelijke kwestie bloot.

chanel-guillotine-death-penalty

Een volledig speciaal maximum strafrecht wordt bevestigd in een voetnoot, zonder enige definitie van de misdaden die met de doodstraf zullen worden vervolgd. Wie zal beslissen wat mogelijke „rellen“ zijn van zulk een intensiteit om de afschaffing van de doodstraf op te schorten? Welke gerechtshoven zullen over dit vonnis gaan? Zullen zij speciale gerechtshoven zijn die opgezet zullen zijn, precies voor die specifieke noodsituatie? En wanneer zullen er een reeks van massaprotesten zijn om als „omwenteling“ waardig beoordeeld te worden en met de doodstraf bestraft te worden?
En zelfs de vermelding van de oorzaak van oorlog, die aanvaardbaar zou kunnen zijn (vele landen handhaven de doodstraf in hun wetten van oorlog), stelt in plaats daarvan een vreselijke dubbelzinnigheid in de context van het Verdrag van Lissabon voorop.
Immers, volgens de Clausule van de Solidariteit, van elke Europese natie wordt verwacht dat zij aan militaire acties deelnemen, namelijk wanneer zij tegen „terroristen acties“ in elke andere natie worden overwogen te vechten. Duidelijk is dat Helga Zepp constateert dat het concept „terroristen actie“ zeer onbepaald is, en het willekeurig door de geschiktste betekenissen kan worden gevuld. Wie heeft de bevoegdheid om een handeling als „terroristisch“ te definiëren?
Dit is wat we weten: Israël. De gekozen mensen hebben de bevoegdheid om als „terroristisch“ de handelingen van zelf-verdediging van de Palestijnse mensen te definiëren, evenals die van de Libanese Sjiïten (Hezbollah) of volledige Staten (Syrië, Irak, Iran) zelfs aan te wijzen als „terroristen“, en wij, de Europese bedienden, onmiddellijk de definitie goedkeuren die Israël geeft.
Zoals bekend is, verwijdt Zion onophoudelijk de breedten van de misdadige types: de proclamaties van de Imam van Carmagnola zijn „vereniging in terrorisme“ voor de diverse Staatssecretarissen, en heeft dit pathetische karakter de uitwijzing van Europa met een extra-gerechtelijk politiebesluit gekost: en voor hem, met het Verdrag van Lissabon, konden de dingen veel slechter geweest zijn, het was zijn leven dat in gevaar was, maar de rest van ons, onder de bepaling van het Verdrag, kan niet worden verdreven.
De kritiek van Israël voor de wreedheden die zij tegen de Palestijnen hebben begaan zijn – zoals gedicteerd door de respectabele wet van de uitvoer van uitgavenrekeningen, President Napolitano doctored – zijn zuiver en eenvoudig „antisemitisme“. Daarom is het reeds bijna „vereniging in terrorisme“. Met enkel een lichte duw (van de „grote vriend van Israël“) en wij allen lopen het risico om gehangen te worden: zoals de voetnoten zeggen. Zou het in één of andere donkere zaal van een Ministerie of van het Europese Hof gebeuren? Niemand weet het.

De tekst van het Verdrag van Lissabon zal in het geheim door de nationale parlementen, zonder enig openbare discussie of open debat worden bekrachtigd. In Duitsland is de tekst zelfs niet gepubliceerd (en hopelijk zal ik niet onjuist zijn, maar evenmin in Italië). In ieder geval, zoals het er nu voorstaat, is het allemaal maar brabbeltaal voor diegenen die geen deskundigen op dit gebied zijn.
Om het te begrijpen, moet men een beetje bij beetje integreren met de verouderde Europese Grondwet – die door het referendum van Frankrijk en Holland in 2005 werd verworpen – omdat het dit document is dat waar het Verdrag van Lissabon naar verwijst. En op wat voor manier?
Met de legalistisch-parlementaire truc die in Italië bekend is: toevoeging. Het Verdrag van Lissabon is niets dan een lijst van uitdrukkingen als: „Artikel 5, komma 9, onderafdeling 2 – woord A wordt gesubstitueerd door woord B“. Enzovoorts voor zo’n 400 keer. Slechts nadat een rechtenstudent van Leipzig de zorg van het ontcijferen op zich had genomen en het op sommige websites geplaatst had, liet de Duitse overheid de tekst rond circuleren.
Sommige wetsdeskundigen, onder wie bovengenoemde Schachtschneider, en Professor Hans Klecatsky, die heeft gewerkt aan de wijziging van de Oostenrijkse grondwet, hebben daarom het bureaucratische knip en plak werk onderzocht. Zij vonden de doodstraf voor „rellen“ in de voetnoten en nog veel meer bovendien.
Vooral, de definitieve ontbering van macht van de parlementen: van het Europese, het enige verkiezingslichaam van de EU, en even meer de nationale parlementen, verzochten slechts voor de bekrachtiging van wat de Raad van de Europese Commissie, zou moeten beslissen zonder het te bespreken. Zelfs en vooral in het geval van „oorlog, rellen, omwentelingen“ en „terroristenhandelingen“: het volstaat dat één Staat, om het even welke Staatssecretaris dan ook (2), afkondigt dat een „terroristenhandeling“ aan de gang is (welke wij ook kennen als “valse vlag” operaties), en alle landen in oorlog zullen zijn, zonder het recht zich vrij te stellen of een veto uit te spreken.
Het is zinvol op een komische manier dat de almachtige Commissie voor zichzelf de besluiten reserveert betreffende alles, behalve kwesties van „buitenlandse zaken en veiligheid“: om over deze kwesties te beslissen zal het de taak van de NAVO zijn. Met andere woorden, US-rael. Wij weten hoe zij beslissen en „terroristische“ handelingen definiëren: morgen zullen wij niet in staat zijn om ooit opnieuw te kunnen weigeren om aan de volgende invasie, voor het welzijn van Zion deel te nemen.
Wij herhalen: alles van dit gebeurt in het geheim, dat voor de Europese burgers wordt verborgen. In stilte, op tip-toes. Het bewijs hiervan komt uit een stuk van de Irish Daily Mail (3).
Ierland is het enige en laatste land, waarin over het Verdrag van Lissabon door het populaire referendum zal worden gestemd, omdat dit is waarin de Ierse Grondwet voorziet (en het zal spoedig afgeschaft worden). De krant had een mededeling aan de Britse overheid verkregen, waarin de Britse diplomate Elizabeth Green het resultaat van haar ontmoeting van achter de schermen met Dan Mulhall (Algemene Directeur van het Ierse Ministerie van Buitenlandse zaken voor de EU) bekendmaakt: hij had de vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk gerustgesteld, dat de Ierse overheid zich richtte op een actieve desinformatiecampagne naar zijn burgers toe, „de informatie concentrerend over de algemene voordelen om met de EU verbonden te zijn, meer dan op het Verdrag van Lissabon zelf.“
Geen publicatie, doof aan de „vrije“ pers (dat „vrij“ ermee instemt stil te houden). De Ierse overheid heeft zelfs de Commissie van Brussel gevraagd „de toon te matigen of om om het even welke aankondiging“ te vertragen dat „averechts“ zou kunnen zijn, in de betekenis van het openbaren van de werkelijkheid aan de kiezers. De Ierse overheid heeft zelfs de datum van het referendum, 29 mei beslist, “maar het zal de aankondiging op zo’n manier vertragen om het ‘No’ kamp tot het allerlaatste ogenblik in het donker te houden, zodat zij geen tijd zullen hebben om een efficiënte voorlichtingsactie voor te bereiden.
Ik geloof niet dat dit gedrag ooit een precedent heeft gehad: nooit in de geschiedenis heeft een verkozen overheid, die de soevereiniteit over zijn mensen door de delegatie van mensen uitoefent, zijn soevereiniteit verkocht aan een transnationale en onverantwoordelijke bureaucratie op zulk een heimelijke manier. Het is duidelijk een situatie die „rellen“ en „omwentelingen“ door het verraden volk kon rechtvaardigen. Maar zoals wij hebben gezien, heeft Eurocracy zich beschermd met het forceren van de voetnoten.

De opstand tegen de onverkozen Oligarchie (de macht is in handen van enkelen uit een bevoorrechte klasse (zoals edelen, regenten, priesters)) is een misdaad tegen de Staat geworden, degenen die zich dit uitkooprecht zullen tegenwerken zijn vijanden van de Staat geworden, het enige verzet waartegen de doodstraf kan worden toegepast. Hoogverraad van “het Beest”. Het Beest is er nu zeker van om de overhand te krijgen.
De bekrachtiging van het Verdrag van Lissabon is nog steeds onvolledig, maar de onverkozen Oligarchiëen van Brussel hebben al beslist hoe de toekomstige voorzitter van de EU in te passen (ook dat is reeds beslist: het zou Tony Blair moeten zijn) met de „statussymbolen“ die aan hem (4) toe te schrijven zijn. Barroso heeft een „officiële woonplaats zoals het Witte Huis“ gegeven, een persoonlijk staff van 22 personen, en hij zal een privé presidentiële jet zoals Air Force One hebben.

De Nota’s van de auteur

 1. Helga Zepp Larouche, „eist een referendum op het Verdrag van de EU Lissabon“, EIR 7 Maart 2008. Zie ook: „Doodstraf in Europa: slechts voor vijanden van de staat“, het Dagboek van Brussel, 13 April 2008.

  Demand a Referendum on EU Lisbon Treaty

 2. Yrsa Stenius, ombudsman voor de pers in Zweden, probeert reeds om blogs te beschuldigen die naar haar mening „te ver“ gaan op Internet, en de dame heeft betreurd dat, „iedereen kan schrijven wat loopt door hun gedachten en ik denk dat deze tendens de grote media kan vervuilen.“

 3. Het „Verdrag bedriegt – Gelekte e-mail openbaart overheidsplannen om kiezers“ te bedotten”, Irish Daily Mail, 14 April 2008.

 4. Bruno Waterfield, „Paleis, jet en personeel van 22 voor de volgende Europese voorzitter“, Telegraaf, 14 April 2008

De Notie van Tlaxcala
Verklaringen met betrekking tot het Handvest van Fundamentele Rechten
Bron: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, 14 December 2007
(2007/C 303/02)

Deze verklaringen werden oorspronkelijk voorbereid onder het gezag van het ‘Praesidium van de Conventie’ die het Handvest van Fundamentele Rechten van de Europese Unie opstelde. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van Praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de opgestelde aanpassingen, die aan de tekst van het Handvest door die Overeenkomst (in het bijzonder aan Artikelen 51 en 52) worden gemaakt en van verdere ontwikkelingen van de wet van de Unie. Hoewel zij niet het aanzien van het statuut van de wet hebben, zij zijn een waardevol hulpmiddel van interpretatie ter verduidelijking van de bepalingen van het Handvest.

TITEL I – WAARDIGHEID

(…)

Verklaring op Artikel 2 – Recht om te leven

Paragraaf 1 van dit Artikel is gebaseerd op de eerste zin van Artikel 2 (1) van EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), dat als volgt leest:

`1. Ieders recht op het leven zal beschermd zijn bij de wet…’.

De tweede zin van de voorziening, die naar de doodstraf verwees, werd vervangen door de inwerkingtreding van Artikel 1 van Protocol Nr 6 aan EVRM, dat als volgt leest:

`De doodstraf zal worden afgeschaft. Niemand zal veroordeeld worden aan zulk een straf of geëxecuteerd. ‘

Artikel 2 (2) van het Handvest is gebaseerd op die voorziening.

De bepalingen van Artikel 2 van het Handvest beantwoorden aan die van de bovengenoemde Artikelen van het EVRM en zijn Protocol. Zij hebben dezelfde betekenis en het zelfde werkingsgebied, overeenkomstig Artikel 52 (3) van het Handvest. Daarom moeten de ‘negatieve’ definities die verschijnen in het EVRM worden beschouwd zoals ook te vormen deel van het Handvest:

(a)

Artikel 2 (2) van EVRM:

(b)

Artikel 2 van Protocol Nr 6 aan EVRM:

`Een Staat kan een maatregel in zijn wet voor de doodstraf met betrekking tot handelingen treffen toegewijd in tijden van oorlog of van dreigende bedreiging van oorlog; dergelijke sanctie zal zich slechts alleen voordoen als de instanties worden toegepast bepaald in de wet en overeenkomstig zijn bepalingen… ‘.

Bron: Explanations(*)relating to the Charter of Fundamental Rights

Over de Auteur:

Mary Rizzo is een lid van, Tlaxcala het netwerk van vertalers voor taaldiversiteit. Deze vertaling kan worden herdrukt zolang de inhoud onveranderd blijft, en de bron, de auteur en de vertaler worden aangehaald.

Bron: TLAXCALA

Advertenties

3 reacties »

 1. […] Om het verbod weer effectief te maken stelt Hirsch Ballin op zijn beurt voor om niet meer te kijken naar de ’subjectieve bedoelingen’ van de dader, maar naar ‘de meer objectief te bepalen maatstaf’ van verstoring van de openbare orde. Wel komt hij aan de kritiek tegemoet door het artikel te verruimen met het begrip levensovertuiging. Het is “een taak van de overheid […] om bij zware beledigingen op te treden en aldus te voorkomen dat burgers dermate ernstig worden gegriefd dat bij hen gevoelens van angst en machteloosheid ontstaan”, citeert dagblad NRC de brief. Het verbod op discriminatie zou onvoldoende bescherming bieden, omdat dat alleen gebruikt kan worden als mensen zelf worden beledigd, niet als datgene waarin zij geloven wordt beledigd. Het is volgens de brief, die is gedateerd op 6 mei, niet de bedoeling om “serieuze kritiek op godsdiensten en levensovertuigingen” onmogelijk te maken. Het artikel zou alleen ingezet moeten worden bij vrees voor “ernstige gevolgen voor de openbare orde”. […]

  Pingback door Hirsch Ballin: ‘Blasfemie’ is ordeverstoring « 10 Toes of the World — maart 29, 2009 @ 18:10 | Beantwoorden

 2. […] Lees ook: Eurocratie introduceert de doodstraf opnieuw in Europa, (In het geheim). […]

  Pingback door De stiekeme EU-grondwet « 10 Toes of the World — mei 19, 2009 @ 21:44 | Beantwoorden

 3. […] de Europese Grondwet is het mogelijk dat doodstraf wordt toegepast in geval van “een opstand” of “dreiging van […]

  Pingback door Europese Grondwet maakt doodstraf mogelijk « 10 Toes of the World — mei 26, 2009 @ 21:11 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: